Kurs języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych
Widzisz archiwalną wersję tematu "Kurs języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych" z forum przetarg.army.mil.pl/

Strona 1 z 11

jw1907
Opole, dnia 14.01.2008r.

O G Ł O S Z E N I E

Jednostka Wojskowa 1907 z siedzibą w Opolu przy ul. Domańskiego 68,
45 – 820 Opole, tel. 077 452 59 77, fax 077 452 59 11, e-mail www.10blog.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na:

PRZEPROWADZENIE KURSU NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony zamawiającego (www.10blog.opole.pl i przetarg.army.mil.pl) lub na wniosek wykonawcy siwz zostanie przesłana pocztą lub drogą elektroniczną.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych zgodnie z wykazem w siwz.

Zamawiający nie dopuszcza składnie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia – 11.02-19.12.2007r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić warunki art. 22 ust.1 ustawy-prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami

Dla oceny spełniania warunków, zamawiający będzie wymagał złożenia dokumentów :
• aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert;
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 u.p.z.p.
• w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Zamawiający wymaga załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Do kontaktów z wykonawcami w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego upoważnieni są: w zakresie proceduralnym Jerzy BANASZEWSKI, nr tel. 077 452 59 77, a w zakresie przedmiotu zamówienia por. Waldemar KOWALSKI nr tel. 077 452 51 25
Informację można uzyskać w dni robocze w godz. 08.00 – 15.00.

Kryterium wyboru ofert
Lp. kryterium znaczenie w %
1. cena usługi - C 55
2. potencjał kadrowy DK 25
3. baza dydaktyczna - B 20
Całość oferty - CO 100
Termin składania ofert w kancelarii sztabu w siedzibie zamawiającego, mija w dniu 24.01.2008r. do godz.11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2008r. o godz. 12.00 w budynku nr 1 lokal 3/4.
Termin związania ofertą 30 dni
* w załączeniu siwz z załącznikami
Nr ogłoszenia UZP 9494-2008
jw1907
Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania Nr 1/WYSZ/2008

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r Pzp. (Dz. U. z 2006r nr 164 poz. 1163 z późn. zmian.) niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Jednostkę Wojskową 1907 z siedzibą w 45-820 Opole, ul. Domańskiego 68 postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego na organizację kursu języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert i zgodnie z przyznaną punktacją dokonał wyboru oferty n/w firmy:

SZKOŁA JĘZYKOWA Agnieszka Bożek - Frelich
ul. Niemodlińska 79
45 – 864 Opole

W/w wykonawca zaoferował kwotę:
brutto – 61 063,00 zł.
i uzyskała następujące oceny punktowe

C – 61 063,00 : 61 063,00 x 100 z 55% = 55,00 pkt,

DK – 100 x 25% = 25 pkt,

B – 100 x 20% = 20 pkt.

ogółem: CO = 55,00 pkt + 25 pkt + 20 pkt = 100,00 pkt

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert nie odrzuconych zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje , że pozostałe oceniane oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

* Szkoła Języków Obcych „EMPIK”
45-075 Opole,
ul. Krakowska 45/47

otrzymała następujące oceny punktowe:

C – 61 063,00: 83 967,30 x 100 z 55% = 40 pkt,

DK – 100 x 25% = 25 pkt,

B – 100 x 20% = 20 pkt.

ogółem: CO = 40 pkt + 25 pkt + 20 pkt = 85 pkt

*OPTIMA S.C.

45-057 Opole,

ul. Ozimska 25

otrzymała następujące oceny punktowe:

C – 61 063,00 : 63 310,30 x 100 z 55% = 53 pkt,

DK – 100 x 25% = 25 pkt,

B – 100 x 20% = 20 pkt.

ogółem: CO = 53 pkt + 25 pkt + 20 pkt = 98 pkt

*Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PROGRAMTIC
25-019 Kielce,

ul. Karczówkowska 5a

otrzymała następujące oceny punktowe:

C – 61 063,00 : 104 420,00 x 100 z 55% = 32,16 pkt,

DK – 100 x 25% = 25 pkt,

B – 100 x 20% = 20 pkt.

Ogółem: CO = 32,16 pkt + 25 pkt + 20 pkt = 77,16 pkt

*Szkoła Języków Obcych LEXIS
00-545 Warszawa,

ul. Marszałkowska 60 lok. 34

otrzymała następujące oceny punktowe:

C – 61 063,00 : 123 079,40 x 100 z 55% = 27,3 pkt,

DK – 100 x 25% = 25 pkt,

B – 100 x 20% = 20 pkt.

Ogółem: CO = 27,3 pkt + 25 pkt + 20 pkt = 72,3pkt

*Szkoła Języków Obcych PREMIUM
58-500 Jelenia Góra,

ul. Okrzei 11

C – 61 063,00 : 88 530,00 x 100 z 55% = 37,93 pkt,

DK – 100 x 25% = 25 pkt,

B – 100 x 20% = 20 pkt.

Ogółem: CO = 37,93 pkt + 25 pkt + 20 pkt = 82,93pkt

Strona 1 z 11