modernizacja p-py cysterny, próby szczelnośći, próby ciśnien
Widzisz archiwalną wersję tematu "modernizacja p-py cysterny, próby szczelnośći, próby ciśnien" z forum przetarg.army.mil.pl/

Strona 1 z 11

jw4819
Ogłoszenie o zamówieniu
Jednostka Wojskowa 4819
20 031 Lublin ul. Radziszewskiego 4
tel/fax 81 7183075

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości poniżej 60 000Euro na:

Wykonanie usługi modernizacji cysterny - przyczepy o pojemności 4m³, wykonanie prób szczelności oraz przygotowanie do rewizji zewnętrznej cystern paliwowych oraz wykonanie prób ciśnieniowych oraz przygotowanie do rewizji wewnętrznej cystern paliwowych

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
http://przetarg.army.mil.pl
2. Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1 Wykonanie usługi modernizacji cysterny - przyczepy o pojemności 4m³
na podwoziu D-46 typu CP-4, przeprowadzenie badań odbiorczych, wykonanie dokumentacji odbiorczej oraz paszportu.
Część 2 Wykonanie prób szczelności oraz przygotowanie do rewizji zewnętrznej
12 szt. cystern paliwowych:
- 7 szt. Cysterna -dystrybutor na samochodzie Star 266 typu CD-5 W(WK)
- 4 szt. Cysterna -dystrybutor na samochodzie Star 266 typu CDPO-4W
- 1 szt. Cysterna paliwowa na p-pie D-46 typu CP-4 A
Wykonanie prób ciśnieniowych oraz przygotowanie do rewizji wewnętrznej 6 szt. cystern paliwowych:
- 2 szt. Cysterna -dystrybutor na samochodzie Jelcz 325 typu CD-7,5 B
- 1 szt. Cysterna paliwowa na p-pie D-46 typu CP-4 A
- 3 szt. Cysterna -dystrybutor na samochodzie Star 266 typu CDPO-4W i 5W
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Zgodnie z artykułem 22 ustawy Pzp:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Pzp.
2) Przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Ocena spełniania w/w kryteriów dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

6. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
7. Kryterium oceny ofert - cena 100%
8. Termin wykonania zamówienia - część 1 - 31.08.2007, część 2 - 30.06.2007r.
9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 20-031 Lublin ul. Radziszewskiego 4,
kancelaria jawna IIp. do dnia 05.06.2007r. do godz. 12.00.
10. Termin związania ofertą - 30 dni.
11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
12. Zamawiający nie zamierza dokonywać dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.

DOWÓDCA
wz. płk dypl. Sławomir WIERZBIENIEC
jw4819
Pytanie dot. rozdziału IV Część 2 pkt 4:

Czy Zamawiający zezwala na wykonanie usługi wymienionej w pkt. 1 i 2 w siedzibie Wykonawcy? ( Koszty transportu ponosi Wykonawca ).

Odpowiedź: / dotyczy części 2 przedmiotu zamówienia /

Zamawiający dopuszcza możliwość na wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy dla części 2 przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi w tym wypadku wszelkie koszty związane z transportem sprzętu ( odbiór i dostarczenie sprzętu po wykonaniu usługi) oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu w trakcie transportu (sprzęt należy przetransportować na przyczepach niskopodwoziowych) oraz w trakcie wykonywania usługi w siedzibie Wykonawcy. Powyższe postanowienia znajdą odzwierciedlenie w umowie zawartej po rozstrzygnięciu przetargu.
W ofercie Wykonawca ma zaznaczyć, że zamierza usługę dla części 2 wykonać w swojej siedzibie - w przypadku braku tego zapisu Zamawiający uzna, że usługa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego.

DOWÓDCA
wz. płk dypl. Sławomir WIERZBIENIEC
jw4819
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy 18/PN/2007

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Jednostka Wojskowa 4819 w Lublinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 60 000 euro na:
Wykonanie usługi modernizacji cysterny - przyczepy o pojemności 4m³, wykonanie prób szczelności oraz przygotowanie do rewizji zewnętrznej 12 szt. cystern paliwowych,
wykonanie prób ciśnieniowych oraz przygotowanie do rewizji wewnętrznej 6 szt. cystern paliwowych została wybrana oferta firmy P.H.U. "ELDA" Zakład Naprawy Autocystern
13- 100 Nidzica ul. Jasna 1, która spełniała wszystkie wymagania oraz miała najniższą cenę brutto w kryterium oceny ofert, cena oferty = 100%.

DOWÓDCA
wz. płk dypl. Sławomir WIERZBIENIEC
jw4819
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/06/29-1900203

Nazwa i adres Zamawiającego
Jednostka Wojskowa 4819
20-031 Lublin ul.Radziszewskiego 4
Osoba upoważniona do kontaktów:
Arkadiusz Kolendowski tel/faks 0817183075
e-mail: przetargi@3bz.mil.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Część 1 Wykonanie usługi modernizacji cysterny - przyczepy o pojemności 4m³ na podwoziu D-46 typu CP-4, przeprowadzenie badań odbiorczych, wykonanie dokumentacji odbiorczej oraz paszportu.
Część 2 Wykonanie prób szczelności oraz przygotowanie do rewizji zewnętrznej 12 szt. cystern paliwowych:- 7 szt. Cysterna -dystrybutor na samochodzie Star 266 typu CD-(WK)- 4 szt. Cysterna -dystrybutor na samochodzie Star 266 typu CDPO-4W- 1 szt. Cysterna paliwowa na p-pie D-46 typu CP-4 AWykonanie prób ciśnieniowych oraz przygotowanie do rewizji wewnętrznej 6 szt. cystern paliwowych:- 2 szt. Cysterna -dystrybutor na samochodzie Jelcz 325 typu CD-7,5 B- 1 szt. Cysterna paliwowa na p-pie D-46 typu CP-4 A- 3 szt. Cysterna -dystrybutor na samochodzie Star 266 typu CDPO- i 5W

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta spełniała wszystkie wymagania i była najkorzystniejsza w kryterium oceny ofert cena =100%

NAZWA I ADRES WYKONAWCY
P.H.U. ELDA
13-100 Nidzica ul. Jasna 1

DOWÓDCA
płk dypl. Jerzy RÓŻAK

Strona 1 z 11