PN dost. środków czystości
Widzisz archiwalną wersję tematu "PN dost. środków czystości" z forum przetarg.army.mil.pl/

Strona 1 z 11

jw1946
Numer ogłoszenia 102109-2008 data nadania: 15.05.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SRODKÓW CZYSTOŚCI
1. Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA 1946, 50-984 WROCŁAW, ul. Poznańska 58; telefon: 071/7663702, 071/7663425, 071/76637022.
2. Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 10 ust.1 i art.39 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm).
3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.army.mil.pl.
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego Wrocław ul. Poznańska 58 bud. 13 pok. 15 lub 18. lub za pośrednictwem poczty. Opłata za siwz 10,80 zł. przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego (kasa czynna od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.00) lub za zaliczeniem pocztowym 17,30 zł.
Prośby o przesłanie siwz proszę kierować na fax nr 071/7663701.
4. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa SRODKÓW CZYSTOŚCI nr sprawy: LOG/108/159/2008, CPV: 24511300-2; 24511320-8; 24513100-4; 24513200-5; 24512000-3;21221300-1; 21221000-8; 21124300-1; 25222000-3; 24250000-1; 24500000-9; 25130000-1; 36673300-2, postępowanie o wartości poniżej 133 000 euro. Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień – urządzenie do napełniania worków.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych odniesieniu do 5 (pięciu) części .Pełna oferta musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe w obrębie danej części.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz zamówień uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia:
Część I - (pasta do mycia rąk mydlana i ścierna, krem do rąk, mydło toaletowe) – do dnia 30.09.2008r.,
- pasta do obuwia czarna i proszek do prania- 14 dni od daty podpisania umowy.
Część II, III, IV, V- 14 dni od daty podpisania umowy.
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24,
oraz złożą wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
 wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1)
 oświadczenie określone w art. 22 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych (wg wzoru zawartego w załączniku nr 2);
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum);
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
8. Wadium- nie dotyczy.
9. Kryterium oceny ofert stanowi :
w części I cena brutto– znaczenie 70%. i jakość– znaczenie 30% przedmiotu zamówienia
w części II,III,IV,V cena brutto– znaczenie 100%.przedmiotu zamówienia.
10. Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2008r. o godz. 9.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii jawnej: pok. 113, bud. 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.05.2008r
o godz. 11.00 pok. nr 213 bud. 13.
11. Termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami na piśmie. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia przekazane za pomocą faksu będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pismem.
jw1946
W związku z omyłka pisarską Zamawiającego w załączniku ofertowym nr 1 siwz
w części II w pozycji 5 w kolumnie „ilość” jest „szt.” a powinno być „kg.”
Jednocześnie informujemy, ze Zamawiajacy nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert w związku z wprowadzeniem zmian wynikajacych z modyfikacji.
jw1946
Dotyczy: przetargu nieograniczonym na dostawę środków czystości (Nr Spr. LOG/108/2008).

W związku ze złożonym zapytaniem, przesunięty zostaje termin składania ofert na dzień 29.05.2008r na godz. 9.00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.05.2008r o godz. 11.00.

DOWÓDCA

wz. ppłk Andrzej SZPONAR
jw1946
ZAPYTANIE
Zamawiający żąda produktów o określonych składach chemicznych, zatem wymaga określonych produktów – proszę o wskazanie producenta produktów, których składami chemicznymi posługuje się Zamawiający w części I.
Zamawiający wymaga w części I dokumentów, które nie są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Obecnie nie jest wymagany atest PZH. Zamawiający żąda atestu PZH także dla poz. 5 w części I, przy czym produkt o wskazanym składzie chemicznym nie posiada atestu PZH (jako już nie obowiązkowego). Poza tym, dla kosmetyków nie ma obowiązku sporządzania kart charakterystyki. Czy Zamawiający odstępuje od żądania wskazanych dokumentów?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie ma obowiązku skazywania producenta do określonych produktów, zatem prosimy o samodzielne wyszukanie produktów, w których zawarte są wymagane składy chemiczne.
Zamawiający nie rezygnuje z wyżej wymienionego wymogu posiadania atestu PZH, ale dopuszcza dokumentów równorzędnych np. dokumentu z rejestru kosmetyków.
Zgodnie z Ustawą o kosmetykach DZ. U. z 2001 Nr 42 poz. 473 z dnia 30.03.2001r.
z póź. zm.
jw1946
OGŁOSZENIE
W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
(nr sprawy: LOG/108/159/2008)

Informuję, iż w wyniku otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości jako najkorzystniejsze i spełniające warunki siwz wybrano oferty nw Wykonawców:
1. SWISSPOL Ltd Sp. Z.o.o 53-608 Wrocław ul. Robotnicza 10
 w zakresie części I z ceną brutto zamówienia: 24087,51 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 51/100);
 w zakresie części II z cena brutto zamówienia: 2157,57 zł. (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 57/100)
 w zakresie części IV z cena brutto zamówienia: 33579,18 zł.(słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 18/100)
 w zakresie części V z ceną brutto zamówienia: 3067,37 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych 37/100)
2. KORA Michałek Joanna ul. Krakowska 47/1 33-113 Zgłobice Zbylitowska Góra.
 w zakresie części III z cena brutto zamówienia: 1884,90 ( słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt cztery złotych 90/100)

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
SWISSPOL
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Świątnicka 30
52-018 Wrocław
Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium jakość Razem
Część I 70,00 Część I 30,00 Część I 100,00
Część II 100,00 Część II --------------- Część II 100,00
Część III 82,11 Część III --------------- Część III 82,11
Część IV 100,00 Część IV --------------- Część IV 100,00
Część V 100,00 Część V --------------- Część V 100,00

Polskie Centrum Czystości
Ul. Międzyleska 2
50-514 Wrocław
Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium jakość Razem
Część I ---------- Część I --------------- Część I ---------
Część II ---------- Część II --------------- Część II ----------
Część III ---------- Część III --------------- Część III ----------
Część IV 81,07 Część IV --------------- Część IV 81,07
Część V ----------- Część V ---------------- Część V -----------

KORA
Michałek Joanna
Ul. Krakowska 47/1
33-113 Zgłobice Zbylitowska Góra
Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium jakość Razem
Część I ----------- Część I --------------- Część I -----------
Część II 24,96 Część II --------------- Część II 24,96
Część III 100,00 Część III --------------- Część III 100,00
Część IV ----------- Część IV --------------- Część IV -----------
Część V ----------- Część V --------------- Część V -----------

Strona 1 z 11