PN Modernizacja i coroczny przegląd cystern paliwowych
Widzisz archiwalną wersję tematu "PN Modernizacja i coroczny przegląd cystern paliwowych" z forum przetarg.army.mil.pl/

Strona 1 z 11

jw3489
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3489
ul. Langiewicza 4
35-922 Rzeszów
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 133 000 EURO
Prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) na:

WYKONANIE USŁUGI MODERNIZACJI ORAZ COROCZNEGO PRZEGLĄDU CYSTERN
PALIWOWYCH
KOD – CPV: 50100000-6
1.Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług:
1)wykonanie usługi modernizacji 3 szt. cystern - przyczep o pojemności 4 m3 na podwoziu D-46 typu CP - 4, przeprowadzenie badań odbiorczych, wykonanie dokumentacji odbiorczej oraz paszportu.
Modernizacja 3 szt. cystern – przyczep o pojemności 4 m3 na podwoziu D – 46 typu CP – 4 do wymogów warunków technicznych WDT ( WDT-UCB-MCZ/99) obejmujące:
montaż zaworu dennego sterowanego ręcznie;
zabezpieczenie górnego osprzętu;
wykonanie uchylnego (regulowanego) zderzaka tylnego;
demontaż zaworu zlewczego i zaślepienie otworu po nim na dennicy przedniej;
oznakowanie wg obowiązujących wymagań WDT i ADR ( kod UN 1202, 1203).
Ponadto :
malowanie nadwozia oraz podwozia cysterny;
wykonanie badań diagnostycznych pojazdu;
dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Wykonawcy, gdzie prowadzona będzie modernizacja i ponowny transport do Zamawiającego po jej wykonaniu;
przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi;
zapewnienie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.
Uzgodnienie z właściwą delegaturą WDT (Wojskowego Dozoru Technicznego) terminu
i sposobu przeprowadzenia badań odbiorczych cysterny – przyczepy o pojemności 4 m3 na przyczepie D – 46 typu CP – 4 A zgodnie z WDT-UCB-MCZ/99arkusz 8 punkt 3.1 oraz arkusz 6 punkt 2, które obejmują wykonanie :
badanie budowy;
rewizję zewnętrzną;
próbę ciśnieniową;
próbę szczelności.
Wykonanie dokumentacji odbiorczej – paszportu cystern wg wymagań WDT obejmujące :
obliczenia wytrzymałościowe;
protokół z pomiaru grubości ścianek zbiornika;
szkicowy rysunek ustawienia i mocowania zbiornika;
protokół badania zaworu oddechowego;
protokół z pomiaru rezystancji uziemień;
instrukcję eksploatacyjną;
uzyskanie decyzji WDT dopuszczającej pojazd do eksploatacji.
Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.
2)wykonanie prób ciśnieniowych oraz przygotowanie do rewizji zewnętrznej 19 szt. cystern paliwowych:
a) 2 szt.- cysterna dystrybutor na samochodzie Star 266 typu CD - 5
b)16 szt. - cysterna - dystrybutor na samochodzie Star 266 typu CD - 5W.
c)1 szt. - cysterna paliwowa na przyczepie D-46 typu CP - 4A
3)wykonanie prób ciśnieniowych oraz przygotowanie do rewizji wewnętrznej 14 szt. cystern paliwowych:
a)2 szt. - cysterna dystrybutor na samochodzie Star 266 typu CD - 5
b)12 szt. - cysterna dystrybutor na samochodzie Star 266 typu CD - 5 W.
Ponadto:
sprawdzenie i regulacja zaworów oddechowych w w/w cystern;
dokonanie pomiaru rezystancji uziemień cystern;
wykonanie opisów zgodnie z wymogami WDT.
1.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3.Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
4.Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5.Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
6.Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
7.Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
8.Nie wymaga się wniesienia wadium.
9.Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.
11.Termin wykonania zamówienia:
1)Wykonanie usługi modernizacji - od 01.07. 2008r. do 30.09.2008r.
2)Wykonanie prób szczelności oraz przygotowanie do rewizji zewnętrznej - od 15.09.2008r. do 30.09.2008r. (zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu wykonania wymienionych prac na 6 cysternach CD5W na II połowę sierpnia 2008r.)
3)Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) oraz informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 101
w godzinach 7.00- 14.00 od poniedziałku do piątku.
4)Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetarg.army.mil.pl.
5)Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: p. Katarzyna Lesiak tel.(0-17) 715 57 18

Warunki udziału w postępowaniu
I.Warunki ogólne:
1.Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy.
2.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
3.Wykonawca musi spełniać wymogi określone w niniejszej SIWZ.

II.Warunki szczegółowe
1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania świadczenia usługi posiadał decyzję Wojskowego Dozoru Technicznego uprawniającą do modernizacji
i naprawy zbiorników przeznaczonych do przewozu materiałów ciekłych zapalnych klasy 3.
2.Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące prace posiadały poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub „POUFNE”, natomiast osoba wykonująca dokumentację techniczną oraz nadzorująca wykonywania prac posiadała poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE”.

W celu potwierdzenia ważności oferty i spełnienia postawionych warunków Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:
1.Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2.Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.Upoważnienie do podpisania oferty o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego).
4.Pełnomocnictwo przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
5.Oświadczenie wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP (wg Załącznika Nr 3 do SIWZ);
6.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
7.Aktualną Decyzję Wojskowego Dozoru Technicznego uprawniającą do modernizacji
i naprawy zbiorników przeznaczonych do przewozu materiałów ciekłych zapalnych klasy 3.
8.Wykaz, co najmniej 5 osób, które będą wykonywać zamówienie posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub „POUFNE” oraz 1 osobę, która będzie wykonywać dokumentację techniczną i nadzorować wykonywane prace posiadającą bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „POUFNE” (wszystkie dokumenty poświadczające posiadanie ww. kwalifikacji należy dołączyć do oferty) (wg załącznika nr 4 do SIWZ).

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez sprawdzenie kompletności oferty oraz poprawności dokumentów dostarczonych przez Wykonawców metodą: spełnia/nie spełnia.
Kryterium oceny ofert: - cena 100%

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 3489
ul. Langiewicza 4
35-922 Rzeszów
w Kancelarii jawnej – budynek sztabowy
do dnia 08.05.2008 do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi: 08.05.2008 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego
w Klubie Żołnierskim

Strona 1 z 11