Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodów
Widzisz archiwalną wersję tematu "Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodów" z forum przetarg.army.mil.pl/

Strona 1 z 11

sww_warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO
al. Niepodległości 243
00-909 Warszawa 60
tel. (0-22) 68 41 352
fax. (0-22) 68 41 352

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zwaną dalej „ustawą” na zakup i dostawę samochodów CPV 34100000-8 .

Oznaczenie sprawy: SWW/ZP-3/BAL/2008

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie udostępniona na stronie internetowej http://przetarg.army.mil.pl (plik: SIWZ – do spr. SWW/ZP-3/BAL/2008, rozszerzenie zip) od momentu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dodatkowo można ją będzie pobrać w punkcie odbioru SIWZ mieszczącym się w Warszawie al. Niepodległości 243 wejście B tel. wew. 841 352 po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów
CPV 34110000-1 - samochody osobowe
CPV 34116000-3 - samochód osobowo-dostawczy
CPV 34130000-7 - samochód dostawczy typu furgon
CPV 34136100-0 - samochód dostawczy skrzyniowy
CPV 34100000-8 - samochód osobowy typu VAN
2) Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 Zadań ofertowych:
Zadanie ofertowe nr 1A –4 sztuki samochodów osobowych
Zadanie ofertowe nr 1B –1 sztuka samochodu osobowo - dostawczego
Zadanie ofertowe nr 1C –1 sztuka samochodu dostawczego typu furgon
Zadanie ofertowe nr 1D –1 sztuka samochodu dostawczego skrzyniowego
Zadanie ofertowe nr 1E –1 sztuka samochodu osobowego typu VAN
Zadanie ofertowe nr 1F –1 sztuka samochodu osobowego
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – oddzielnie na każde zadanie ofertowe
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Okres realizacji zamówienia – Wymagany termin wykonania zamówienia dla poszczególnych zadań ofertowych:
Zadanie ofertowe nr 1A – 30 dni od daty podpisania umowy
Zadanie ofertowe nr 1B – 30 dni od daty podpisania umowy
Zadanie ofertowe nr 1C – 30 dni od daty podpisania umowy
Zadanie ofertowe nr 1D – 60 dni od daty podpisania umowy
Zadanie ofertowe nr 1E – 30 dni od daty podpisania umowy
Zadanie ofertowe nr 1F – 30 dni od daty podpisania umowy
4.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
f) Akceptują termin płatności 30 dni od daty złożenia oryginału faktury u Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie złożonych w ofercie dokumentów . Brak któregokolwiek z dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłosze-nia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter-minu składania ofert;
e) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego od-działu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewi-dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
f) zaakceptowany projekt umowy,
g) Wykonawcy, składający ofertę na więcej niż jedno zadanie ofertowe przedmiotu zamówienia składają jeden komplet ww. dokumentów.
3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 2) lit. b) ÷ e) mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii, która musi zostać uwierzytelniona, polega to na zamieszczeniu na kopii dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem”, a to stwierdzenie musi być podpisane przez właściwą osobę reprezentującą podmiot.
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2) lit. b), d), e), składa dokument lub dokumenty, wy-stawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); natomiast zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt. 2) lit. c) składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesię-cy przed upływem terminu składania ofert).
5) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz-kania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 4), zastępuje się je dokumentem zawie-rającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 4) i 5) są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego, stosownie do obowiązujących przepisów.
7) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez Wykonawców Zamawiający wymaga:
a) przedłożenia pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich stron biorących udział w postępowaniu (art. 23 ust. 2 ustawy) określającego jego zakres;
b) złożenia oświadczenia, o którym mowa w ppkt 1) lit. a), podpisanego przez pełnomocnika;
c) złożenia kompletu dokumentów określonych w ppkt. 1) lit. b)÷f) przez wszystkie strony biorące udział w postępowaniu o zamówienie publiczne;
d) podpisania oferty przez pełnomocnika.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1) Wykonawca, przystępujący do postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości:
a) Dla zadania ofertowego nr 1A – 4 sztuki samochodów osobowych w wysokości 3 540,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych 00/100);
b) Dla zadania ofertowego nr 1B – 1 sztuka samochodu osobowo - dostawczego w wysokości 1 500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);
c) Dla zadania ofertowego nr 1C – 1 sztuka samochodu dostawczego typu furgon
w wysokości 1 500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);
d) Dla zadania ofertowego nr 1D – 1 sztuka samochodu dostawczego skrzyniowego
w wysokości 1 800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)
e) Dla zadania ofertowego nr 1E – 1 sztuka samochodu osobowego typu VAN
w wysokości 900,00 zł. (słownie: dziewięćset złotych 00/100)
f) Dla zadania ofertowego nr 1F – 1 sztuki samochodów osobowych w wysokości 1 400,00 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100);
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu obliczoną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego w NBP o/W-wa nr 43101010100055391391200000. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium w sprawie nr SWW/ZP- 3/BAL/2008” i należy załączyć go do oferty.
4) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych
w ppkt.2) lit. b) - e) oryginał dokumentu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
- znaczenie ceny brutto oferty – 100 %;
7. Ofertę należy złożyć do dnia 11 marca 2008 r. do godz. 10.00 do siedziby Zamawiającego w Warszawie al. Niepodległości 243 wejście B lub przesłać na jego adres:
Służba Wywiadu Wojskowego
Biuro Administracyjno-Logistyczne
Wydział Zamówień Publicznych
00-909 Warszawa 60
Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2008 r. o godz. 10.00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2008 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie mieszczącej się przy Al. Niepodległości 243 wejście B (sala przy biurze przepustek).
9. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 60 dni.
10. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
11. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Andrzej Endzelm Łukasz Zabłocki- tel.(022) 68 46 627, fax. (0-22) 68 41 352
Informację uzyskać można w każdy dzień roboczy w godz. 9.00-14.30.

DYREKTOR
Biura Administracyjno Logistycznego

.......................................................
Andrzej KOŻUCHOWSKI
sww_warszawa
Informacja o zamieszczeniu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia do sprawy nr SWW/ZP-3/BAL/2008

SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO
al. Niepodległości 243
00-909 Warszawa 60
tel. (0-22) 68 46 627
fax. (0-22) 68 41 352

W zwiąku z zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu na zakup i dostawę samochodów w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2008/S 23-029920 zamieszczamy specyfikację istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
Biura Administracyjno - Logistycznego

.................................................
sww_warszawa
Warszawa dnia 5 lutego 2008 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyjaśnieniu treści warunków SIWZ
dot. sprawy nr SWW/ZP-03/BAL/2008

W związku z otrzymaniem zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający w zadaniach 1B, 1C, 1D dopuszcza koła o rozmiarze 15’’?

Odpowiedź nr 1:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza kół w rozmiarze 15’’.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający w zadaniu 1E dopuszcza silnik o pojemności 1,4l i mocy 77KM?

Odpowiedź nr 2:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza silnika o pojemności 1,4l i mocy 77KM.

Szczegółowych informacji udzielają: Andrzej Endzelm, Łukasz Zabłocki tel. kontaktowy:
(022) 68 41 352 (w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 14.30).

Dyrektor
Biura Administracyjno Logistycznego

Andrzej KOŻUCHOWSKI
sww_warszawa
Warszawa dnia 6 lutego 2008 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyjaśnieniu treści warunków SIWZ
dot. sprawy nr SWW/ZP-03/BAL/2008

W związku z otrzymaniem zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wydłuży terminy dostawy samochodów w zadaniach 1A, 1B, 1C, 1E, 1F do 90 dni od daty podpisania umowy?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy samochodów.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1A samochody posiadające rozstaw osi wynoszący 2608 mm?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia samochodów posiadających rozstaw osi wynoszący 2608 mm.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający w Zadaniu 1C oraz 1D dopuści samochody wyposażone w koła 15”?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie dopuszcza samochodów wyposażonych w koła 15”, a jednocześnie informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 5 lutego 2008 r.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający w Zadaniu 1E dopuści samochód wyposażony w silnik z zapłonem iskrowym o pojemności 1360 cm3 i mocy 75 KM?
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy samochodów wyposażonych w silnik z zapłonem iskrowym o proponowanej pojemności i mocy.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający w zadaniu 1E dopuści samochód wyposażony w silnik z zapłonem samoczynnym o pojemności 1560 cm3 i mocy 75KM?
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy samochodu wyposażonego w silnik z zapłonem samoczynnym o proponowanej pojemności i mocy

Szczegółowych informacji udzielają: Andrzej Endzelm, Łukasz Zabłocki tel. kontaktowy:
(022) 68 41 352 (w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 14.30).

Dyrektor
Biura Administracyjno Logistycznego

Andrzej KOŻUCHOWSKI
sww_warszawa
Warszawa dnia 14 lutego 2008 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyjaśnieniu treści warunków SIWZ
dot. sprawy nr SWW/ZP-03/BAL/2008

W związku z otrzymaniem zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
o treści:

Pytanie nr 1. DOTYCZY ZADANIA NR 1B: SAMOCHÓD OSOBOWY TYPU OSOBOWO-DOSTAWCZY
Czy Zamawiający dopuści samochód o rozstawie osi 3498 mm?

Odpowiedź nr 1:
Tak, Zamawiający dopuści samochód o rozstawie osi 3498 mm.

Pytanie nr 2. DOTYCZY ZADANIA 1E: SAMOCHÓD OSOBOWY TYPU VAN
Czy Zamawiający dopuści samochód, którego rozmiar kół wynosi 14”?

Odpowiedź nr 2:
Nie, Zamawiający nie dopuści samochodu, którego rozmiar kół wynosi 14”.

Pytanie nr 3. DOTYCZY ZADANIA 1F: SAMOCHÓD OSOBOWY TYPU SEDAN
Czy Zamawiający dopuści samochód w nadwoziu typu liftback?

Odpowiedź nr 3:
Nie, Zamawiający nie dopuści samochodu w nadwoziu typu liftback.

Szczegółowych informacji udzielają: Andrzej Endzelm, Łukasz Zabłocki tel. kontaktowy:
(022) 68 41 352 (w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 14.30).

Dyrektor
Biura Administracyjno Logistycznego

Andrzej KOŻUCHOWSKI
sww_warszawa
Warszawa dnia 20 lutego 2008 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyjaśnieniu treści warunków SIWZ
dot. sprawy nr SWW/ZP-03/BAL/2008

W związku z otrzymaniem zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
o treści:

Pytanie nr 1. DOTYCZY ZADANIA NR 1B samochód osobowo - dostawczy; 1C samochód dostawczy typu furgon; 1D: samochód dostawczy skrzyniowy

Czy Zamawiający dopuszcza w pojazdach wyszczególnionych w Załącznikach 1B;1C;1D siedzenie kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach w tym regulację wysokości położenia siedziska w miejsce regulowanej kolumny kierownicy?.

Odpowiedź nr 1:
Tak, Zamawiający dopuści pojazd z siedzeniem kierowcy regulowanym w trzech płaszczyznach w tym regulacją wysokości położenia siedziska w miejsce regulowanej kolumny kierownicy.

Pytanie nr 2. DOTYCZY ZADANIA 1B: SAMOCHÓD OSOBOWY DOSTAWCZY

Czy pojazd z Załącznika 1B może posiadać homologację N1?

Odpowiedź nr 2:
Tak, pojazd może posiadać homologację N1 z zastrzeżeniem, że dopuszczalna masa całkowita oferowanego pojazdu nie może być mniejsza niż 2 900 kg.

Szczegółowych informacji udzielają: Andrzej Endzelm, Łukasz Zabłocki tel. kontaktowy:
(022) 68 41 352 (w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 14.30).

p.o. Dyrektora
Biura Administracyjno Logistycznego

Stanisław OKRZEJSKI
sww_warszawa
Warszawa, dnia 5 marca 2008 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o modyfikacji treści warunków SIWZ
dot. sprawy nr SWW/ZP-03/BAL/2008

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, t. j.)

Informuję, iż:

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 11 marca 2008 r. godz. 10:00, na dzień 14 marca 2008 r. godz. 11:00, oraz termin otwarcia ofert z dnia 11 marca 2008 r. ustala się na dzień 14 marca 2008 r. na godz. 11:30. Wszelkie zapisy dotyczące terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu zmienia się odpowiednio.

Szczegółowych informacji udzielają: Andrzej Endzelm, Łukasz Zabłocki tel. kontaktowy: (022) 68 41 352 (w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 14:30).

Dyrektor
Biura Administracyjno-Logistycznego

p.o. Stanisław OKRZEJSKI
sww_warszawa
Służba Wywiadu Wojskowego
Biuro Administracyjno - Logistyczne

Warszawa, dnia 6 marca 2008 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyjaśnieniu treści warunków SIWZ
dot. sprawy nr SWW/ZP-03/BAL/2008

W związku z otrzymaniem zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści:

Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na samochody posiadające gwarancję na powłokę lakierniczą 24 miesiące? W zamian oferujemy gwarancję na perforację nadwozia na 144 miesiące.
Odpowiedź nr 1:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości skrócenia gwarancji dla powłoki lakierniczej.

Pytanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuści samochód, który w wersji sedan pojawił się w sprzedaży
w październiku 2007?
Odpowiedź nr 2:
Tak, Zamawiający dopuści samochód, który pojawił się w sprzedaży w październiku 2007 roku.

Pytanie nr 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, a jeżeli tak to o jaki okres?
Odpowiedź nr 3:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

Szczegółowych informacji udzielają: Andrzej Endzelm, Łukasz Zabłocki tel. kontaktowy:
(022) 68 41 352 (w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 14.30).

Dyrektor
Biura Administracyjno Logistycznego

p.o. Stanisław OKRZEJSKI
sww_warszawa
Służba Wywiadu Wojskowego
Biuro Administracyjno - Logistyczne

Warszawa dnia 21 marca 2008 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SWW/ZP-3/BAL/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawę samochodów”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO z siedzibą w Warszawie 02-009, przy Al. Niepodległości 243 informuje, że:

1.Dla zadania ofertowego nr 1A wpłynęły 4 oferty i wybrano Wykonawcę, którym jest VIP CAR Sp. z o.o., ul. Pużaka 6, 45-273, Opole.

Oferta złożona przez VIP CAR Sp. z o.o. przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez Zamawiającego. W kryterium CENY oferta ta otrzymała 100 pkt., co daje łączną liczbę 100 pkt i spośród ocenianych ofert ma największą liczbę punktów. Cena oferty wynosi: 213 804,00 zł brutto (słownie: dwieście trzynaście tysięcy osiemset cztery złote 00/100).

Oferta złożona przez MARVEL Sp. z o.o. w kryterium CENY otrzymała 92,03 pkt., co daje łączną liczbę 92,03 pkt. Cena oferty wynosi: 232 324,24 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści dwa ty-siące trzysta dwadzieścia cztery złote 24/100).

Oferta złożona przez Gonera & Company Sp. z o.o. w kryterium CENY otrzymała 89,43 pkt., co daje łączną liczbę 89,43 pkt. Cena oferty wynosi: 239 060,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).

Oferta złożona przez CARSED J. Chełstowski, K. Lipiński, T. Rybałtowski Sp. j. w kryterium CENY otrzymała 62,08 pkt., co daje łączną liczbę 62,08 pkt. Cena oferty wynosi: 344 408,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta osiem złotych 00/100).

2.Dla zadania ofertowego nr 1B nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w części 1B.

3.Dla zadania ofertowego nr 1C nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w części 1C.

4.Dla zadania ofertowego nr 1D wpłynęła 1 oferta i wybrano Wykonawcę, którym jest ASO DUDEK Michał Dudek, ul. Dźbowska 56/62, Częstochowa.

Oferta złożona przez ASO DUDEK Michał Dudek przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez Zamawiającego. W kryterium CENY oferta ta otrzymała 100 pkt., co daje łączną liczbę 100 pkt i spośród ocenianych ofert ma największą liczbę punktów. Cena oferty wynosi: 99 205,73 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięć złotych 73/100).

5.Dla zadania ofertowego nr 1E nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w części 1E.

6.Dla zadania ofertowego nr 1F wpłynęła 1 oferta, złożona przez firmę ZESZUTA Sp. z o.o.,
ul. Garbarska 79, 26-600, Radom.

Oferta złożona przez ZESZUTA Sp. z o.o. przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez Zamawiającego. W kryterium CENY oferta ta otrzymała 100 pkt., co daje łączną liczbę 100 pkt i spośród ocenianych ofert ma największą liczbę punktów. Cena oferty wynosi: 194 470,08 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt zło-tych 08/100).

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w części 1F, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Szczegółowych informacji udzielają: Andrzej Endzelm, Łukasz Zabłocki tel. kontaktowy
(022) 68 41 352 w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 14.30.

Dyrektor
Biura Administracyjno-Logistycznego

p.o. Stanisław OKRZEJSKI

Strona 1 z 11